Dosya Yükleniyor. Lütfen Bekleyiniz...Facebook
Twitter
Başa Dön

Türkiye'yi anlama kılavuzu

18 Eylül 2012 , Salı 13:08
Türkiye'yi anlama kılavuzu

Günlük Yaşam

  • Spor
  • Seyahat
  • Sosyal ağlar
  • Kişisel bakım
  • Yemek
  • Aile-arkadaşlar
  • Kültürel aktiviteler

Yoğun tempo hobiye izin vermiyor

İnsanlarımızın günlük yaşamlarına baktığımız zaman ilk çarpıcı veri tüm yaş gruplarında ve cinsiyette günlük temponun yoğunluğu, insanların çoğunluğunun bin bir parçaya bölünüp yapması gerekenleri yetiştirmekte zorlandığı...

Bin bir parçaya bölünme 14-17 yaş arası grupta %49 iken 25-45 yaş arası en yüksek seviyeye (%67) çıkmakta... Türk toplumunda, aile hayatında çocuk, ev ve aile büyüklerini idare etme görevinin kadınlarımıza yüklenmesine paralel olarak kadınlar ortalama %64 oranında yoğunluk yaşarken erkeklerde bu oran %54’te kalmakta...

Gün içinde yapmak istediklerine yetişememe sorunu kadın erkek arasında daha eşit gözükmekte ancak özellikle 35-44 yaş grubunda bu zorlanma %62 ile en yüksek seviyeye çıkmakta.

Katılımcıların %61’inin kentsel yerleşim birimlerinde yaşamakta olduğu göz önüne alınırsa kentsel yaşamın her geçen gün artan yükü, uzun çalışma saatleri ve ulaşımda harcanan vakit, aile hayatında çekirdek aile yapısına geçişle çocuk bakımı ve günlük ev hayatında işlerin paylaşımında geniş ailelerde alınan desteğin olmaması hatta yaşlanan ebeveynlerle yetişkin çocuklarının ilgilenme ve destek olma gerekliliğinin ortaya çıkmasıyla genç yetişkinlerde 25 yaş üstünden başlayarak 35-45 yaş arasında iyice yoğunlaşan günlük işleri yürütmede zorlanma gözlenmektedir.

Bu veri, daha ileride göreceğimiz insanların kendilerine ve hobilerine zaman ayırarak kendilerini geliştirecek sosyal ve kültürel faaliyetlere katılma gibi konularda verilen olumsuz yanıtlarında bir gerekçesi olmaktadır.

Meral Akyel

Öğretim Görevlisi / İstanbul Bilgi Üniversitesi

  • "Gün içinde bin parçaya bölünüyorum"

Araştırma bulguları, günlük yaşam içerisinde “bin parçaya bölündüğünü” söyleyen kadınların oranının (%64), erkeklere göre (%54) daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bu fikre katılanlara bakıldığında, 25–44 yaş grubundaki insanların %67’sinin bu fikirde olduğu görülüyor.

14 - 17 yaş grubu %49, 18 - 24 yaş grubunda %57, 25 - 34 yaş grubunda %67, 35 - 44 yaş grubunda %66 ve 45+ yaş grubunda %55.

  • "Gün içerisinde her şeye yetişmekte zorlanıyorum"

Öte yandan toplumun çoğunluğu gün içerisinde her şeye yetişmekte zorlandığını söylüyor. Kadınlarda bu kaygı daha çok öne çıkıyor. Kadınların %56’sı, erkeklerin ise %52’si “gün içerisinde her şeye yetişmekte zorlandığını” ifade ediyor. 35-44 yaş grubundaki orta yaşlılarda bu fikre katılanların oranı %62 olarak tespit ediliyor. 14 - 17 yaş arasında %41, 18 - 24 yaş arasında %44, 25 - 34 yaş arasında %58, 35 - 44 yaş arasında %62 ve 45+ yaş grubunda %57.

Aktiviteler

Sosyal aktivite alışkanlığı zayıf

Televizyon izleme oranının yüksekliği çok normal ama günde kaç saat ve neler izlendiği de çok önemli... Bu araştırmadaki diğer verilere bakıldığında halkımızın en önemli günlük faaliyetinin aslında televizyon izleme olduğunu görüyoruz...

Toplumun yaklaşık 1/3’ü hiç radyo dinlemiyor, hiç gazete okumuyor, yaklaşık yarısı hiç kitap okumuyor, yürüyüş, koşma, jimnastik yapmıyor, nerdeyse 2/3’ü hiç sosyal ağlara girmiyor, internette ‘chat’ yapmıyor, 3/5’i hiç bilgisayar oyunu oynamıyor, sinemaya gitmiyor, %96’sı hiç opera veya baleye gitmiyor, 4/5’i tiyatroya gitmiyor, 3/4’ü konsere gitmiyor...

Düzenli gazete okuyan radyo dinleyen, kitap okuyan, yürüyüş ve spor yapan kesim toplumun ancak 1/3’ünü temsil ediyor. Radyo dinleme ve kitap okuma kadınlarda erkeklere göre daha yaygınken erkeklerde gazete okuma göreceli olarak daha yüksek. Kısaca televizyon Türk halkının büyük bölümü için tek bilgilenme ve eğlenme kaynağı. Dizi endüstrisinin bu denli gelişmiş olmasına ve ‘rating’ savaşlarına şaşmamak lazım. Pazarlama iletişimi için televizyon markaların mesajlarını ileteceği vazgeçilmez mecra olarak bütün ağırlığını koruyor.

Müzik dinlemek sanatla en yoğun ilişkinin olduğu alan... Toplumun yaklaşık yarısı düzenli müzik dinlediğini ifade etmekte. Kadınlarımızın günlük yaşamlarında televizyon izlemeden sonra gelen en önemli rutinleri yemek yapmak. Erkeklerin 2/3’ü hiç yemek yapmazken kadınlarımızın 3/4’ü düzenli yemek pişirmekte. Aşçılık mesleğinin toplumumuzda hala erkek işi olmasına karşın ataerkil aile yapısının bir ürünü olarak ev hayatında yemek pişirmenin kadının asli görevi olarak kabulüne devam edilmekte.

Yaşam Tarzı araştırmasının ortaya koyduğu vahim bir durum insanlarımızın kendilerini geliştirmek, görgü bilgi artırmak ve topluma katkıda bulunmak üzere hiçbir faaliyete katılım göstermemeleridir. Toplumun yaklaşık yarısı oturduğu çevrede hiç günü birlik bile seyahat etmemiş, yarısı yurt içinde hiç tatile çıkmamış, %94’ü yurt dışında hiç tatile gitmemiştir. Başka deyişle toplumun yarısı içinde yaşadığı bölgeyi ve ülkeyi tanımamaktadır, kendi dar çevresi dışında farklı insanları ve kültürleri görebileceği ana kaynak televizyon olmaktadır.

Resim yapmak, müzik aleti çalmak, vakıf/dernek işlerine katkıda bulunmak gibi faaliyetleri yaşam tarzı içinde düzenli yapan kişiler %2-3 oranında kalmaktadır. Fotoğraf çekmek daha yaygın bir faaliyet olarak görülmektedir. Özellikle kadınların %12’si haftada bir ve daha fazla fotoğraf çektiklerini beyan etmektedir. Kameralı cep telefonlarının yaygınlaşmasıyla anı görüntüleyen hatıra fotoğrafçılığı bu ilgi alanının diğerlerinden daha yaygın görünmesinin bir nedeni olarak düşünülebilir.

Toplumumuzun dijital dünya ile ilişkisi ilk bakıldığında genel tahminin altında gibi gözükmektedir (%62 hiç sosyal ağları kullanmamış, %68’i, hele kadınlarda %73’ü hiç internette ‘surf’ ve ‘chat’ yapmamış). Dünyada büyük internet kullanıcısı ve facebook kullanımında yine ilk sıralarda yer alan bir ülke olarak ilk bakışta düzenli kullanıcıların toplumun sadece %30’unu temsil etmesi çelişkili gibi durmasına karşın nüfusun büyüklüğü nedeniyle bu oranın sayısal ağırlığı anlamlıdır.

Türkiye insanının günlük yaşam profilini özetlersek; günlük görevleri yerine getirmekten bunalmış, kişisel, sanatsal ve kültürel gelişimine zaman ayıramayan, akraba, dost, arkadaş ziyaretleriyle sosyalleşen ama ana eğlencesinin televizyon izlemek olduğu dar çerçevede bir aile hayatının içine gömülmüş bir profil ortaya çıkmakta. Alışveriş merkezlerini ziyaret ve internet ortamında ilişki kurmak hayata açılım kanallarında artan bir eğilim...

Meral Akyel

Öğretim Görevlisi / İstanbul Bilgi Üniversitesi

 

Araştırma sonuçları, toplumun %84’ünün her gün TV izlediğini ortaya koyuyor. Bir başka deyişle, insanların başlıca aktivitesi TV izlemek!

Türkiye’de insanların %46’sı en az haftada bir kere müzik dinlerken, %24’ü ise hiçbir zaman müzik dinlemiyor. Erkeklerde hiç müzik dinlemeyenlerin oranı %30 iken, kadınlarda bu oran sadece %18. Kadınların %53’ü en az haftada bir kere müzik dinliyor, erkeklerde ise bu oran %38.

İnsanların %39’u en az iki haftada bir akraba-dost ziyaretlerine, bir başka deyişle “ev gezmesi”ne gidiyor. Bu oran kadınlarda %57 iken, erkeklerde %45 olarak tespit ediliyor.

Öte yandan katılımcıların %47’si hafta sonları yakın bir yerleri günübirlik ziyaret etmek gibi bir aktiviteyi hiçbir zaman yapmıyor. Bulmaca veya zeka oyunları çözmeyenlerin de oranı %47

Türkiye’de insanların %41’i en az haftada bir kere yemek yapıyor, %39’u ise hiçbir zaman yemek yapmıyor. Kadınların sadece %9’u hiçbir zaman yemek yapmadığını belirtirken, %73’ü en az haftada bir kere yemek yapıyor.

Erkeklerde yemek yapmama oranı %69 olarak tespit ediliyor. Erkeklerin sadece %7’si haftada bir veya daha fazla yemek yaptığını söylüyor.

Hiçbir zaman kişisel gelişim kurslarına gitmeyenlerin oranı %87 iken, katılımcıların %38’i hiçbir zaman ailesiyle dışarı yemeğe çıkmıyor. Katılımcıların %34’ü ise bu aktiviteyi iki ayda birden daha seyrek gerçekleştiriyor.

En az iki haftada bir arkadaşlarıyla evde buluşanların oranı %39 iken, bu oran kadınlarda %50, erkeklerde ise %27 olarak tespit ediliyor.

Türkiye’de insanların %96’sı hiçbir zaman opera veya baleye gitmiyor, %80’i hiçbir zaman tiyatroya gitmiyor, %73’ü hiçbir zaman konsere gitmiyor, %78’i hiçbir zaman resim yapmıyor, %84’ü hiçbir zaman müzik aleti çalmıyor…

Bir başka ilginç bulgu ise, toplumun %29’u hiçbir zaman radyo dinlemiyor! Haftada bir kereden fazla radyo dinleyenlerin oranı %39 olarak tespit ediliyor.

Toplumun %46’sı hiçbir zaman yürümek, koşmak,jimnastik yapmak gibi fiziksel aktivitelerde bulunmuyor. Bunu haftada bir veya daha fazla yapanların oranı %20. Kadınların %42’si, erkeklerin ise %50’si bu aktiviteleri yapmıyor.

Toplumun %28’i hiçbir zaman gazete okumuyor. Erkeklerin %23’ü, kadınların %33’ü hiçbir zaman gazete okumuyor. Haftada bir kereden fazla gazete okuyanların genel oranı ise %30. Erkeklerin %38’i, kadınların ise %23’ü haftada bir kereden fazla gazete okuyor.

Türkiye’de insanların %68’i hiçbir zaman internette sörf veya ‘chat’ yapmıyor, %59’u hiçbir zaman bilgisayar oyunu oynamıyor, %58’i hiçbir zaman facebook, twitter vb. sosyal ağları kullanmıyor. Sosyal ağları haftada bir kereden fazla kullananların oranı %27.

Türkiye’de insanların %94’ü yurtdışı, %45’i ise yurtiçi tatil amaçlı seyahate çıkmıyor. Senede bir veya daha seyrek de olsa yurtiçi tatile çıkanların oranı ise %41.

Türkiye’de insanların %45’i hiçbir zaman kitap okumuyor. Haftada bir kereden fazla kitap okuyanların oranı %17 olarak tespit ediliyor. Hiçbir zaman kitap okumayanların oranı erkeklerde %52, kadınlarda ise %38. Haftada bir kereden fazla kitap okuma oranı ise erkeklerde %11 iken kadınlarda %22.

Türkiye’de %56’lık bir kesim hiçbir zaman fotoğraf çekmiyor ve hiçbir zaman sinemaya gitmiyor.

Hiçbir zaman alışveriş merkezine gitmeyenlerin oranı %23 iken, en az iki haftada bir alışverişe gidenlerin oranı %35 olarak tespit ediliyor.

Erkeklerin %59’u hiçbir zaman kahvehane veya kıraathaneye gitmiyor. %17’si ise bunu en az haftada bir kere yapıyor.

Kadınların %38’i hiçbir zaman makyaj yapmazken, %30 en az haftada bir kere makyaj yapıyor.

Yasal Uyarı: halklailiskiler.com sitesinde yayınlanan yazılı ve görsel içeriğin tüm hakları halklailiskiler.com'a aittir. Kaynak gösterilse dahi herhangi bir içeriğin tamamı izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alınan içeriğin bir bölümü halklailiskiler.com’a link verilerek kullanılabilir.
Medya
PDF
Yorumlar
kısmer / 1 Aralık 2019 , Pazar 15:24
kıvırcık saçlıyım ve 3 ablamın saçıda kıvırcık
1.93 / 14 Ekim 2017 , Cumartesi 00:50
15 yaşındayım 1.93 üm boy olayı doğru
Yorum Yazın